Монографії

monografii shpak032023 року продовжив свій розвиток міжнародний науковий проект «International scientific project», очолюваний професором кафедри медіапродюсування та видавничої справи факультету журналістики Шпаком Віктором Івановичем. У тісній співпраці ГО «Національна академія наук вищої освіти України», українського видавництва ДП «Експрес-об’ява» та американського видавництвa «GS Publishing Services» видано з ISBN США  7 міждисциплінарних колективних монографій, зокрема:

Prospective directions of scientific and practical activity : collective monograph /Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. 403 р. ISBN 979-8-9866959-2-1

DOI : 10.51587/9798-9866-95921-2023-011;

Science and society: trends of interaction : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. 271 р. ISBN 979-8-9866959-4-5

DOI : 10.51587/9798-9866-95945-2023-012;

Creative approaches in modern scientific and practical activities : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. 102 р. ISBN 979-8-9866959-9-0

DOI : DOI 10.51587/9798-9866-95990-2023-013;

Vectors of the development of science and education in the modern world : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California: GS Publishing Services, 2023. 358 р. ISBN 979-8-9866959-7-6

DOI : 10.51587/9798-9866-95976-2023-014;

Socio-humanitarian and technicaltechnological explorations of modern science : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. 226 р. ISBN 979-8-9866959-8-3

DOI : 10.51587/9798-9866-95983-2023-015;

Actual problems of education and science in the conditions of war : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks California : GS Publishing Services, 2023. 236 р. ISBN 979-8-9866959-6-9

DOI : 10.51587/9798-9866-95969-2023-06

Education and science in the period of global crises and conflicts in the 21st century : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2023. 331 р. ISBN 979-8-9895146-0-1

DOI : 10.51587/9798-9895-14601-2023-016.

Всі матеріали монографій рецензовані фаховими редакційними колегіями, кожен авторський матеріал має свій ідентифікатор цифрового об'єкта  DOI, проіндексований у науково-метричних базах та має постійне зберігання у відкритому доступі.

Дані про кожне видання відображені в електронному каталозі книг, виданих в США – Bookwire by Bowker.

Серед авторів означених монографій студенти, аспіранти та викладачі факультету, зокрема: Є. Садурська, К. Бакаєвич, Я. Бакаєвич, І. Широкова,  Л. Масімова, В. Шпак.

Наразі готується до випуску  січні 2024 року чергова монографія: Contemporary Ukrainian science: theoretical and practical achievements.

Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.
Монографії_Шпак.В.І.


Kolektyv monograph v druk NEWIn January 2022 the collective monograph "Theoretical and practical aspects of modern scientific research" (Authors:V. Shpak and other. Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, California : GS Publishing Services, 2022. 256 р.) was published. The collective monograph is a scientific and practical publication that contains scientific articles by doctors and candidates of sciences, doctors of philosophy and art, graduate students, students, researchers and practitioners from European and other countries. The articles contain research that reflects current processes and trends in world science. 
 
 

Kolektyv monograph v druk NEW

У липні 2022 року вийшла колективна монографія "Медіазнавчі студії в євроінтеграційному дискурсі України" (автори: В. Л. Іващенко, В. Є. Сошинська, Я. Є. Сошинська, О. В. Григоревська, З. І. Алфьорова, М. А. Карась, О. А. Хамедова; наук. ред. В. Л. Іващенко, Київ : ДП «Експрес-об`ява», 2022. 200 с.). Монографія розкриває проблематику взаємодії наукового й освітнього дискурсів, зокрема в аспекті формування медіазнавства як нової галузі знання та його впровадження в освітній процес. Знайомить із засадами освітньої політики ЄС та України у сфері медійної, інформаційної й цифрової грамотності населення. Дає загальну картину про медіакультуру як інформаційну основу медіазнавства у вимірах цифрових бібліотечних, архівних і музейних проєктів європейських країн. Формат медіазнавчих студій актуалізує також затребувану сьогоденням проблематику медіакомунікацій, зокрема арткомунікації в аудіовізуальній сфері, та пресознавства як розділу медіазнавства, орієнтованого на цифровізацію суспільства та гендерні дискусії. Для фахівців у галузі медіа, соціальних комунікацій, журналістів, бібліотекознавців, архівознавців, музеєзнавців, а також для студентів, аспірантів, докторантів за профільними напрямами журналістики, інформології та бібліотечної справи, медіакомунікації. 

 pdf-icon  ЗАВАНТАЖИТИ МОНОГРАФІЮ


Kolektyv monograph v druk NEWВикладачі  кафедри завершили роботу над дослідженням, яке вилилося в написання монографії  Видавнича діяльність в умовах розвитку новітніх технологій: вивчення запитів фахівців : монографія / за заг. ред. Г. В. Горбенко; упоряд., наук. ред. Н. М. Вернигора ; Інститут журналістики Київського університету імені Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 272 с.

У монографії висвітлено сучасний стан видавничої діяльності в Україні, шляхи інноваційного поступу галузі. Детально розглянуто досвід стартап-індустрії, інновацій у проектуванні та художньому оформленні книги, впровадження нових напрямів видавничої діяльності та розвитку галузей, що завжди матимуть попит і будуть прибутковими. Досліджено тенденції та перспективи розвитку видавничої діяльності в аспекті фахових вимог до майбутнього фахівця з видавничої справи та редагування. Для дослідників видавничої справи, соціальних комунікацій, видавців і редакторів, а також усіх, хто цікавиться перспективами розвитку видавничої діяльності в Україні.

 


Іващенко Вікторія Людвігівна, професор кафедри видавничої справи

slovyanoznavstvo

Завершено роботу над міжнародною колективною монографією Слов’янське термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ століт / Наук. ред. В.Л. Іващенко. – К. : Видавництво «Жнець», 2018. – 652 с. (затверджено до друку на вченій раді Київського університету імені Бориса Грінченка Протоколом № 4 від 26.04.2018) над якою працював колектив авторів із 11 країн. Монографію присвячено 60-річчю діяльності Термінологічної комісії при Міжнародному комітеті славістів. Дослідження розкриває цілісну картину розвитку сучасного славістичного термінознавства й слов’янсько-неслов’янського співробітництва в галузі термінології, узагальнюючи досвід наукових пошуків в Україні, Польщі, Сербії, Хорватії, Білорусі, Росії, Словаччині, Чехії, Словенії, Литви, КНР. В монографії увагу акцентовано на теоретичних досягненнях термінознавчих шкіл, загальній проблематиці термінологічних праць, проблемах стандартизації термінології, теорії і практиці укладання галузевих словників, особливостях розбудови комп’ютерної термінографії та створення термінологічних баз даних із використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у різних слов’янських країнах. Колективна праця об’єднує творчий потенціал представників слов’янських і неслов’янських культур навколо спільної ідеї розвитку національних термінологій і термінознавчо-терміногафічних традицій на тлі глобалізаційних процесів. Це одне з перших монографічних досліджень, написане різними слов’янськими мовами. Праця складається з чотирьох частин: І. Теорія, історія і практика термінознавства в національних традиціях слов’янських культур (автори: Вікторія Іващенко, Ірина Кочан – Україна; Ivana Bozděchová, Rostislav Kocourek – Česká republika; Владимир Лейчик, Сергей Шелов, Елена Голованова, Сергей Гринев – Россия; Milica Mihaljević, Lana Hudeček – Republika Hrvatska; Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin – Slovenija; Владан Јовановић – Србија; Кацярына Любецкая – Беларусь). ІІ. Термінографія слов’янських країн (автори: Wanda Zmarzer, Jurij Lukszyn – Polska; Зоя Комарова, Юрій Марчук – Росcия; Вячаслаў Шчэрбін – Беларусь; Ружица Левушкина, Владан Јовановић – Србија; Володимир Дубічинський – Україна). ІІІ. Стандартизація термінології і комп’ютеризація термінологічної роботи в слов’янських країнах (автори: Ewa Wolnicz-Pawłowska, Mariusz Górnicz – Polska; Александр Зубов – Беларусь; Maja Bratanić, Ana Ostroški Anić, Ivana Brač, Kristian Lewis – Republika Hrvatska; Mojca Žagar Karer – Slovenija; Jana Levická – Slovenská republika). IV. Термінографія в неслов’янських країнах. Термінологічне співробітництво (автори: Albina Auksoriūtė, Palmira Zemlevičiūtė – Lietuva; Alicja Sztuk – Polska; Е Цисун – КНР).


Шпак Віктор Іванович, професор кафедри видавничої справи

Shpak NBUНаціональна безпека України у викликах новітньої історії : монографія / авт.-уклад. В. І. Шпак; кер. авт. кол. С. І. Табачніков. – К. : ДП «Експрес-об’ява», 2020. – 464 с.
DOI 10.5281/zenodo.3577932
ISBN 978-617-7389-16-2
Пропонована монографія є колективним науковим дослідженням сучасного стану національної безпеки України в контексті гуманітарних, природно-ресурсних, екологічних та техніко-технологічних проблем. Видання буде корисним для фахівців, науковців та широкого кола читачів. 

  


Shpak SRScientific research of the XXI century. Volume 1 : collective monograph / Compiled by V. Shpak; Chairman of the Editorial Board S. Tabachnikov. Sherman Oaks, Los Angeles : GS publishing service, 2021. 430 р.
Available at: DOI : 10.51587/9781-7364-13302-2021-001

ISBN 978-1-7364133-0-2
Пропонована монографія є колективним дослідженням наукових розвідок ХХІ століття. Видання буде корисним для фахівців,науковців та широкого кола читачів.

 

 

 

Факультет у соціальних мережах