Науковцям: основні напрями наукової діяльності Факультету журналістики

Факультет журналістики здійснює наукову діяльність за кількома напрямами.

 

Науково-дослідний. Викладачі Факультету розробляють нові напрями наукових пошуків за проблематикою соціальних комунікацій та розбудовують наукову школу сучасного медіазнавства; здійснюють індивідуальні та колективні наукові дослідження з дотриманням Кодексу наукової етики, апробуючи їх у доповідях на конференціях, симпозіумах, з’їздах, семінарах із подальшим утіленням результатів дослідницьких проєктів у практику.

 

Науково-освітній:
• навчально-науковий ⎼ упроваджує результати наукових досліджень викладачів у навчальний процес (навчальні програми та посібніки, підручники тощо);
• науково-педагогічний ⎼ готує наукові кадри вищої кваліфікації; підтримує наукові дослідження молодих науковців та обдарованих студентів; сприяє діяльності Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених та наукових гуртків; готує студентів до участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах та інших конкурсах наукових робіт;
• науково-методичний ⎼ вивчає, аналізує та поширює в структурних підрозділах позитивний досвід організації наукової діяльності в інших вишах України та зарубіжжя; забезпечує виконання вимог нормативних документів, що стосуються наукової і науково-дослідної роботи на Факультеті та в Університеті; щорічно планує наукову діяльність структурних підрозділів, контролює своєчасне та якісне виконання наукових планів; планує та контролює проходження наукового стажування з підвищення науково-професійного рівня викладачів; готує звітну документацію за результатами наукової діяльності структурних підрозділів; розробляє нові методи наукових досліджень;
науково-інтегрувальний ⎼ обмінюється досвідом між науковими й освітніми установами України та зарубіжжя, співпрацює у виконанні міжнародних наукових досліджень, бере участь у міжнародних наукових проєктах та грантових програмах для науковців, у конкурсах науково-дослідницьких проєктів на здобуття премій для науковців, у програмах академічної мобільності викладачів та студентів.

 

Науково-координаційний ⎼ координує та контролює ефективність наукової роботи структурних підрозділів, діяльність Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених та наукових гуртків; вносить на розгляд проректора з наукової роботи Унівеситету пропозицій щодо заохочення й винагород викладачів та студентів за досягнуті результати в науковій роботі.

Науково-організаційний ⎼ організовує та проводить наукові заходи (конференції, семінари, круглі столи, фестивалі науки тощо). Відповідно до наказу МОН України № 1364 від 10 жовтня 2017 року "Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році"  Інститут (нині - Факультет) призначено базовим навчальним закладом для проведення Конкурсу з галузі знань "Журналістика" на період з 2017 по 2020 роки.

 

Науково-інформаційний ⎼ інформує структурні підрозділи, викладачів, студентів про наукові заходи, що відбуваються в Університеті, Україні, за кордоном, про пріоритетні напрями наукової роботи, правові та організаційні засади наукової діяльності в Україні, загальні тенденції публікаційної та проєктної наукової діяльності в країнах ЄС.

 

Науково-видавничий ⎼ на вченій раді затверджує до друку індивідуальні й колективні дослідження викладачів у форматах монографій, словників, збірників наукових праць тощо; сприяє публікаційній активності викладачів та студентів; здійснює редакційно-видавничу підготовку наукового журналу «Інтегровані комунікації».

 

Науково-експертний ⎼ готує науково-експертні висновки.

 


 

Наукову діяльність на Факультеті здійснють 4 кафедри, які проводять підготовку бакалаврів та магістрів, що відповідно до вимог університетської освіти активно займаються науково-практичними дослідженнями та мають відповідні публікації.

 

Студенти Факультету традиційно є переможцями всеукраїнських конкурсів наукових робіт, олімпіад та фестивалів.

 

Колегіальним органом управління Факультету є вчена рада у складі якої науково-педагогічні працівників та представники студентства.

 

 

 

 

Факультет у соціальних мережах