Комісія з академічної доброчесності Факультету журналістики

(відповідно до Розпорядження про академічну доброчесність науково-педагогічних, наукових, педагогічних працівників та здобувачів освіти Київського університету імені Бориса Грінченка)

 

6.1. Із метою дотримання академічної доброчесності в Університеті створюються постійно діючі комісії з питань академічної доброчесності на двох рівнях: 1) на рівні факультету/інституту/коледжу та 2) на рівні Університету. На рівні факультету/інституту/коледжу склад комісії затверджується розпорядженням декана/директора. На рівні Університету склад комісії затверджується наказом ректора.

6.2. Повноваження комісій з питань академічної доброчесності факультету/інституту/коледжу/Університету:

– розглядати заяви щодо порушення академічної доброчесності (Комісія факультету/інституту/коледжу розглядає заяви про факти порушення на рівні факультету/інституту/коледжу), здійснювати їх аналіз та готувати відповідні висновки;

– залучати до експертизи фахівців із відповідної галузі знань, а також використовувати технічні та програмні засоби для достовірного встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою;

– готувати пропозиції щодо забезпечення академічної доброчесності в освітньому процесі та науковій діяльності факультету / інституту / коледжу та Університету; 9

– інші повноваження відповідно до вимог законодавства України та нормативних актів Університету.

6.3. Організаційною формою роботи комісії є засідання, яке вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її членів.

6.4. Засідання комісії веде її голова, за його відсутності – заступник. Повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду на засіданні тощо здійснює секретар.

6.5. На засідання комісії запрошується особа, відносно якої розглядається питання щодо порушення академічної доброчесності. Про дату, час і місце проведення засідання особа, відносно якої розглядається питання про порушення академічної доброчесності, попереджається щонайменше за два дні.

6.6. Комісія надає можливість особі, відносно якої розглядається питання щодо порушення академічної доброчесності, ознайомитися з матеріалами щодо встановлення факту порушення академічної доброчесності, подати до них зауваження, надати усні та/або письмові пояснення чи відмовитися від надання будь-яких пояснень.

6.7. Рішення комісії приймається відкритим голосуванням і вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні.

6.8. За результатом проведеного засідання комісія готує висновок щодо підтвердження чи спростування факту порушення академічної доброчесності. За умови підтвердження факту порушення академічної доброчесності у висновку зазначаються пропозиції щодо вживання відповідних заходів. Особа, відносно якої розглядається питання про порушення академічної доброчесності, ознайомлюється з висновком комісії. Висновок подається ректору Університету для подальшого розгляду і прийняття рішення.


 Склад комісії

Відповідно до Розпорядження про затвердження складу комісії з академічної доброчесності факультету затверджено такий склад комісії:

 

Іващенко Вікторія Людвігівна

голова комісії, заступник декана Факультету журналістики з наукової роботи, доктор філологічних наук, старший науковий співробітник

 

 Семенюк Олег Анатолійович 

заступник голови комісії, професор кафедри міжнародної журналістики, доктор філологічних наук, професор

 

 Харамурза Дар’я Вікторівна

секретар комісії, старший викладач кафедри реклами та зв’язків з громадськістю 

 

Афанасьєв Ілля Юрійович 

доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю, кандидат історичних наук, доцент 

 

Петренко Світлана Іванівна 

доцент кафедри журналістики та нових медіа, доктор філософії з журналістики (PhD)

 

Бучма Катерина Вячеславівна 

студентка ІV курсу спеціальності «Журналістика», освітня програма «Реклама і зв’язки з громадськістю»

 

Скирта Дар’я Вадимівна  студентка І курсу спеціальності «Журналістика», другого (магістерського) рівня вищої освіти, освітня програма "Контент-продюсування цифрових медіапроєктів"

 

Факультет у соціальних мережах