Вчена рада Факультету журналістики

ВЧЕНА РАДА ФАКУЛЬТЕТУ

 

(відповідно до Положення про Факультет журналістики)

 

4.2.1. Вчена рада Факультету є колегіальним органом управління, що утворюється строком на п’ять років, склад якого затверджується розпорядженням декана Факультету.
4.2.2. Вчену раду Факультету очолює її голова, який обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради. У разі відсутності голови Вченої ради його обов’язки виконує заступник голови. Заступник голови Вченої ради обирається таємним голосуванням з числа членів Вченої ради Факультету, які мають науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання, на строк діяльності Вченої ради.
4.2.3. Секретар Вченої ради Факультету обирається відкритим голосуванням з числа членів Вченої ради Факультету на строк діяльності Вченої ради.
4.2.4. До складу Вченої ради Факультету входять:

 • декан Факультету;
 • заступники декана Факультету;
 • завідувачі кафедр;
 • голова Зборів трудового колективу Факультету;
 • голова профбюро Факультету;
 • керівник студентської профспілкової організації (за наявності);
 • голова Студентської ради Факультету;
 • голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Факультету;
 • виборні представники з числа співробітників Факультету;
 • виборні представники з числа здобувачів вищої освіти Факультету.

За рішенням вченої ради Факультету до її складу також можуть входити представники організацій роботодавців.
4.2.5. Загальний склад Вченої ради Факультету становить 21 особа. При цьому не менш як 75 відсотків складу Вченої ради повинні становити наукові,
науково-педагогічні працівники і не менш як 10 відсотків – виборні представники з числа студентів.
4.2.6. Виборні представники з числа працівників (для яких робота на Факультеті є основним місцем роботи) обираються Зборами трудового колективу Факультету за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють, а виборні представники з числа студентів обираються студентами шляхом прямих таємних виборів у порядку, передбаченому Положенням про студентське самоврядування.
4.2.7. Вибори до складу Вченої ради починаються за 30 календарних днів до закінчення повноважень попереднього складу Вченої ради.
4.2.8. Членство у Вченій раді достроково припиняється у разі:

 • звільнення (переведення) з роботи на Факультеті або відрахування з числа студентів, аспірантів, докторантів; 
 • звільнення (переобрання, переведення) з посади, яка передбачає членство у Вченій раді Факультету;
 • відкликання виборного представника в порядку, передбаченому цим Положенням;
 • подання членом Вченої ради письмової заяви на ім’я декана про вихід зі складу Вченої ради Факультету.

4.2.9. У разі дострокового припинення членства у вченій раді виборними представниками, обрання нових здійснюється згідно з п. 4.2.6 цього Положення.
4.2.10. Зміни у складі Вченої ради затверджуються розпорядженням декана Факультету.
4.2.11. Вчена рада Факультету:

 • визначає стратегії та перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Факультету;
 • затверджує річний план роботи Факультету (за напрямами);
 • ухвалює рішення з питань освітнього процесу на Факультеті;
 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності Факультету;
 • приймає рішення щодо якості виконання наукових тем кафедр/науково-дослідних лабораторій, Факультету;
 • ухвалює освітні програми та навчальні плани з подальшим поданням для розгляду Вченою радою Університету;
 • розглядає та схвалює звіти заступників декана, завідувачів кафедр Факультету;
 • надає рекомендації щодо присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого дослідника (старшого наукового співробітника) Вченою радою Університету;
 • вносить пропозиції Вченій раді Університету щодо змін у структурі Факультету, утворення, реорганізації та ліквідації структурних підрозділів;
 • рекомендує навчальні (навчально-методичні), наукові видання для внесення до Тематичного плану підготовки та випуску навчальнометодичної та наукової літератури;
 • рекомендує до друку навчальну (навчально-методичну) та наукову літературу у порядку, передбаченому відповідним Положенням;
 • подає пропозиції щодо кандидатур для вступу в аспірантуру та докторантуру;
 • затверджує редакційні колегії наукових видань Факультету та зміни у їх складі;
 • затверджує індивідуальні навчальні плани аспірантів;
 • оцінює звіти аспірантів і докторантів за результатами навчального року (відповідно до рішень випускових кафедр), що є підставою для переведення на наступний рік навчання;
 • ухвалює рішення щодо надання академічної відпустки за сімейними обставинами аспірантам, докторантам;
 • ухвалює план підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників Факультету;
 • розглядає питання щодо визнання та зарахування результатів підвищення кваліфікації працівників Факультету в порядку, передбаченому відповідним Положенням;
 • затверджує теми дисертацій аспірантів та докторантів (за поданням випускових кафедр) з подальшим поданням для розгляду на Вченій раді Університету;
 • приймає інші рішення щодо діяльності аспірантури та докторантури відповідно до Положення про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та наукового ступеня доктора наук в Університеті;
 • ухвалює план профорієнтаційної роботи кафедр, Факультету;
 • рекомендує кандидатури для одержання іменних стипендій, премій, нагород різного рівня на розгляд Вченої ради Університету;
 • рекомендує науково-дослідні, творчі роботи для участі в конкурсах різних рівнів;
 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади викладача, старшого викладача, доцента, а також наукових працівників науководослідних лабораторій (наукових підрозділів), які входять до складу Факультету, крім їх завідувачів;
 • рекомендує кандидатури для обрання на посади завідувачів кафедр, які входять до складу Факультету;
 • оцінює науково-педагогічну (наукову) діяльність структурних підрозділів Факультету;
 • має право вносити подання про відкликання з посади декана з підстав, передбачених законодавством, Статутом Університету, цим Положенням та контрактом, яке розглядається Зборами трудового колективу Факультету;
 • рекомендує кандидатури на нагородження медаллю Бориса Грінченка, нагрудним знаком «За служіння Університету» для розгляду на Вченій раді Університету;
 • розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю Факультету, що не суперечать Статуту Університету та Положенню про Вчену раду Університету.

4.2.12. Організація роботи Вченої ради Факультету:

 • Вчена рада проводить свою роботу на засіданнях (планових і позапланових);
 • планові засідання Вченої ради Факультету відбуваються, як правило, щомісяця;
 • позапланове засідання Вченої ради Факультету скликається за ініціативи голови вченої ради або не менш ніж 1/3 членів Вченої ради. Вмотивовані вимоги про скликання позапланового засідання Вченої ради, підписані ініціаторами, разом із порядком денним і проєктами документів, запропонованими до розгляду, подають голові Вченої ради. Розпорядження голови Вченої ради про скликання її позапланового засідання повідомляють кожному членові Вченої ради за допомогою оголошення не пізніше ніж у семиденний термін з дня надходження вимоги про скликання.
 • засідання Вченої ради Факультету правочинне, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 від загальної кількості її членів, а з питань обрання на посади не менше 3/4 її складу. Лічильна комісія для таємного голосування (не менше трьох осіб) обирається відкритим голосуванням із числа членів Вченої ради, присутніх на засіданні, і несе повну відповідальність за процедуру та результати таємного голосування. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря. У роботі лічильної комісії не можуть брати участь члени Вченої ради, кандидатури яких внесено до бюлетеня для голосування;
 • проєкт порядку денного кожного засідання Вченої ради Факультету складається секретарем Вченої ради;
 • за дорученням голови Вченої ради Факультету підготовку матеріалів до розгляду конкретного питання на засіданнях Вченої ради забезпечують заступники декана та керівники відповідних структурних підрозділів спільно з секретарем Вченої ради;
 • керівники /співробітники, які готують матеріали на засідання Вченої ради, несуть персональну відповідальність за зміст і своєчасне (не пізніше семи днів до дати засідання Вченої ради) подання секретареві Вченої ради проєктів рішень, у яких сформульовано конкретні заходи щодо їх виконання із зазначенням термінів, виконавців та осіб, які відповідають за контроль;
 • порядок денний засідання Вченої ради Факультету має містити інформацію про назви питань, які слід розглянути, прізвища доповідачів (співдоповідачів), відповідальних за підготовку питання до розгляду Вченою радою;
 • питання інформаційного чи формального характеру, які не вимагають обговорення або розлогої ухвали, включають до пункту “Різне” порядку денного. Пропозиції щодо питань цього пункту подають не пізніше ніж за день до засідання Вченої ради;
 • затвердження порядку денного засідання Вченої ради приймається простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради;
 • питання, включені до порядку денного засідання, у разі потреби, простою більшістю голосів присутніх членів Вченої ради можуть переноситися, змінюватися чи вилучатися з нього після обговорення за скороченою процедурою;
 • члени Вченої ради Факультету у день засідання можуть вносити до порядку денного питання, які потребують невідкладного розгляду, за умови їх попереднього погодження із головою Вченої ради та за підтримки простої більшості голосів присутніх на засіданні членів Вченої ради;
 • проєкт рішення повинен містити оцінку роботи, конкретні завдання, термін їх виконання та прізвища виконавців тощо;
 • не пізніше трьох днів до засідання секретар Вченої ради погоджує порядок денний та проєкти рішень із головою Вченої ради Факультету;
 • у випадку подання матеріалів пізніше встановленого терміну можливість розгляду питань вирішують за поданням голови Вченої ради більшістю голосів присутніх членів Вченої ради;
 • секретар Вченої ради повідомляє членам та запрошеним особам про дату, місце, час і порядок денний засідання Вченої ради не пізніше ніж
  за день до його проведення;
 • на засіданнях Вченої ради Факультету ведеться протокол, який підписується головою та секретарем Вченої ради;
 • голова Вченої ради Факультету відкриває, закриває засідання Вченої ради; організовує розгляд питань; надає слово для доповіді, виступу,
  оголошує наступного промовця; виносить на обговорення проєкти рішень; робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;
 • рішення Вченої ради Факультету з кожного питання порядку денного приймаються відкритим голосуванням простою більшістю її членів,
  присутніх на засіданні, а в разі потреби, таємним голосуванням у встановленому порядку;
 • окремі питання порядку денного можуть розглядатися за спрощеною процедурою;
 • виконання рішень Вченої ради покладається на керівників структурних підрозділів Факультету, якщо інше не передбачено рішеннями Вченої ради;
 • контроль за виконанням рішень Вченої ради покладається, як правило, на декана, заступників декана відповідно до їх функціональних обов’язків, секретаря Вченої ради Факультету;
 • підставою для відсутності члена Вченої ради на засіданнях є поважні причини: тимчасова непрацездатність, відрядження, відпустка, документально підтверджені транспортні перешкоди тощо;
 • для доповіді надається до двадцяти хвилин, співдоповіді й заключного слова – до п’яти хвилин. Для виступу в обговоренні, заяв, резолюцій, повідомлень надається три хвилини; для повторних виступів в обговоренні, виступів за процедурою скороченого обговорення, положень, виступів щодо кандидатур на посади, внесення пропозицій – до трьох хвилин. Для пояснень, обґрунтування пропозицій чи поправок, зауважень, запитань і відповідей на них, повідомлень і реплік, довідок, оголошення окремої думки надається до двох хвилин. Голова Вченої ради, у разі необхідності, може змінювати час, відведений для основної доповіді.

4.2.13. Рішення Вченої ради Факультету вводяться в дію розпорядженням декана.

Факультет у соціальних мережах